#Marketing
Newsletter
  • Prihláste sa do newslettra
    {{scopeData.message_mini}}

Štatút súťaže “Súťaž o reproduktor JBL x Hype”

Spoločnosť Hype, spol. s. r. o., (ďalej len “usporiadateľ”) so sídlom Paláckeho 10, 811 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 90531/B, IČO: 47312041, vyhlasuje súťaž “Súťaž o reproduktor JBL x Hype” podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte. 

I. Predmet súťaže

Účelom súťaže je propagácia a podpora spotrebiteľskej súťaže „Súťaž o reproduktor JBL x Hype”. 

Predmetom súťaže je napísať meno kamaráta s rovnakým hudobným štýlom do komentára pod súťažné video na TikTok profile link www.tiktok.com/@hype.digital v období 6.9.2022 – 15.10.2022 23:59.

II. Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci”) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete TikTok, ktorý splnil všetky podmienky súťaže. 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke ). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. 

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi súťažiacich sa bude riadiť podľa ustanovení v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho TikTok užívateľského mena. 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži: 

a) vyhlasuje, že: 

I. je občanom SR; 

II. je fyzická osoba a  má viac ako 13 rokov (len so súhlasom zákonného zástupcu)*

III. má vlastné užívateľské konto na sociálnej sieti TikTok

IV. má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky 

V. súhlasí s podmienkami súťaže a splňuje ich

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť. 

*Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. 

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže 

Súťaž sa uskutoční 6.9.2022 – 15.10.2022 23:59.

Predmetom súťaže je napísať meno kamaráta s rovnakým hudobným štýlom do komentára pod súťažné video na TikTok profile www.tiktok.com/@hype.digital v období 6.9.2022 – 15.10.2022 23:59.

Súťaž bude ukončená 15.10. 23:59.

Výhercu bude usporiadateľ o výhre kontaktovať v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti TikTok.

Zo všetkých komentárov pod súťažným videom na profile www.tiktok.com/@hype.digital (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor náhodne vyžrebuje 1 výhercu a jedného náhradníka. 

Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV. 

Upozornenie: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka TikTok profilu Hype. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

IV. Cena pre výhercov 

Usporiadateľ ustanovil výhru v súťaži a to reproduktor 1 ks JBL x Hype GO 2.

V. Odovzdávanie výhier 

Odovzdanie výhry pre výhercu zo strany Usporiadateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný usporiadateľom a nepotvrdí záujem prevziať výhru a neposkytne kontaktné údaje na zaslanie výhry do 24 hodín od potvrdenia výhry, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník. 

Organizátor odošle výhru do 30 dní od potvrdenia výhry výhercovi, najneskôr do 15.11.2022. 

Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

VI. Záverečné ustanovenia 

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. 

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. 

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a pod súťažným videom v bio profile  www.tiktok.com/@hype.digital.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojom TikTokovom profile www.tiktok.com/@hype.digital 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. 

Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. 

Dátum vydania pravidiel:  6.9.2022

Autor článku

Silvia Tomová